Informatie tolkvoorziening

Alle mensen in Nederland, ongeacht hun leeftijd, met een auditieve beperking hebben in principe recht op een tolk. Dat betekent dat alle dove, doofblinde, plotsdove en slechthorende mensen gebruik kunnen maken van de tolkvoorziening. Het kan gaan om het inzetten van een tolk Gebarentaal, een schrijftolk of een ‘tactiele’ tolkvorm voor doofblinden.

Leefuren (Privé)

Iemand met een auditieve beperking heeft recht op 30 leefuren per jaar. Een doofblinde persoon heeft recht op 168 leefuren per jaar. Deze leefuren zijn voor alle privésituaties waar communicatie nodig is en die buiten een werk- of onderwijssituatie vallen: bezoeken aan huisarts, notaris, ouderavonden, bruiloft, begrafenis, et cetera.

De gemeenten zijn vanuit de Wmo verantwoordelijk voor de tolkvoorziening voor de leefuren. De tolkvoorziening wordt namens De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) landelijk uitgevoerd door Tolkcontact.

Leefuren aanvragen

Tolkuren in de privé-sfeer kunnen worden aangevraagd via Tolkcontact. (https://www.tolkcontact.nl/tolkvoorziening/tolkuren-aanvragen). Er zal gevraagd worden naar een bewijs waarmee de aanvrager kan laten zien dat er recht is op leefuren, dat kan zijn:

  • Een verklaring van de audioloog of kno-arts dat het gehoorverlies van de aanvrager aantoont;
  • Een verklaring dat de aanvrager Dovenonderwijs volgt of gevolgd heeft;
  • Een brief van het UWV dat de aanvrager al recht heeft op werk- of onderwijsuren.

Een tolk aanvragen in de leefsfeer

De tolk kan geregeld worden via Tolkcontact (https://www.tolkcontact.nl/bemiddeling/een-tolk-regelen ) of Tolknet (http://www.tolknet.nl/tolk-regelen/).

Spoedgevallen

Bij spoedgevallen (https://www.tolkcontact.nl/bemiddeling/spoedgevallen) probeert Tolkcontact altijd een tolk te regelen.

Werkuren

Iemand met een auditieve beperking heeft ook recht op een tolk voor 15 procent van de werktijd. Deze werkuren zijn bijvoorbeeld te gebruiken bij vergaderingen, functioneringsgesprekken, personeelsuitjes, bijscholingen, et cetera. Mensen met een auditieve beperking hebben ook als ze werkzoekend zijn recht op een tolk voor maximaal 15 procent van de tijd die ze besteden aan sollicitatieactiviteiten. Werkuren zijn aan te vragen bij het UWV (http://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-werk/detail/dienstverlening-voor-doven-blinden-of-motorisch-gehandicapten).

Werkenden en werkzoekenden die vallen onder de Participatiewet

De tolkvoorziening in het kader van de Participatiewet wordt, namens de gemeenten, uitgevoerd door het UWV. Voor diegenen die vanaf 1 januari 2015 ondersteuning krijgen van gemeenten is de gemeente het aanspreekpunt. Wie van de tolkvoorziening gebruik wil maken, kan contact opnemen met zijn of haar gemeente. In overleg met de gemeente kan men daarna een aanvraag voor een voorziening indienen bij UWV.

Onderwijsuren

Daarnaast heeft iemand met een auditieve beperking tót de leeftijd van 30 jaar ook recht op een tolk voor 100 procent van de tijd in reguliere onderwijssituaties. De tolkuren voor de onderwijssituaties kunnen ingezet worden voor schoolsituaties of het volgen van een opleiding.

 

Voor stages moeten er wel weer werkuren worden aangevraagd bij het UWV. Het gaat dan om 15 procent van de stagetijd.

 
Als iemand een opleiding of cursus voor het werk moet volgen valt dit niet onder de onderwijsuren. Hiervoor moeten werkuren ingezet worden. Tolkinzet in het speciaal onderwijs gaat via de Cluster 2-scholen zelf.

 

Onderwijsuren zijn ook bij het UWV aan te vragen: http://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-onderwijs/detail/doventolk.

Nieuws

lees meer

Agenda

iets voor u

Cursussen

ons aanbod

Nieuwsbrief

schrijft  u in

Stel lettergrootte in
Contrast