Samenwerking in de keten

Wij ondersteunen de gemeenten bij het uitvoeren van de taken op het gebied van welzijn, participatie en zorg. Wij signaleren, verbinden en verrichten praktisch, uitvoerend werk en helpen daardoor mee aan de versterking van de eigen regie van burgers en hun netwerk, met name daar waar het kwetsbare burgers als slechthorenden en doven betreft. En we werken hierbij samen met tal van andere (maatschappelijke) organisaties.

 

Ons uitgangspunt is het vergroten en faciliteren van het zelfoplossend vermogen van slechthorenden en doven en hun directe (sociale) omgeving. Alleen als het echt nodig is moet onze doelgroep (professioneel) worden ondersteund. De leefwereld van de burger staat centraal: familie, vrienden en buurtgenoten denken mee en ondersteunen. Visueel zie de afbeelding hiernaast.

Experts bij hoorproblemen

Doof, slechthorend of beperkt zijn in horen én zien, heeft invloed op het dagelijks leven van mensen. Het heeft invloed op het zelfstandig kunnen functioneren, het kunnen leggen en onderhouden van contacten en het kunnen deelnemen aan alles wat belangrijk is voor een prettig en zinvol bestaan.

Er zijn drie organisaties in Friesland die goed bekend zijn met hoorproblematiek. Zij hebben hun krachten gebundeld. Het gaat hierbij om Hoor Friesland, GGMD en KwadrantGroep (Oorizon). Voor elke vraag die te maken heeft met slecht horen en doofheid kunt u bij hen terecht. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat iedere vraag zorgvuldig wordt behandeld.Vaak is er meer mogelijk dan u  in eerste instantie denkt. Wie deze organisaties zijn en wat ze bieden, leest u in deze flyer.

 

De medewerkers van de drie organisaties kunnen communiceren met doven en slechthorenden, zijn bekend met de dovencultuur en kennen de mogelijkheden en moeilijkheden van mensen met hoorproblemen.

 

Heeft uw cliënt een gehoorbeperking? Heeft u in uw gemeente een cliënt die slechthorend of doof is, of beperkt is in horen én zien, neem dan contact op met een van de organisaties. Wij helpen graag! Aarzel niet wie u moet benaderen, want onderling zorgen wij ervoor dat uw vraag bij de juiste organisatie terechtkomt.

Friese maatschappelijke organisaties

Op gemeentelijk niveau zijn formele en informele zorg, hulp en ondersteuning meer en meer met elkaar verweven. Participatie van alle burgers is noodzakelijk om alle gemeentelijke taken op het terrein van jeugdzorg, begeleiding, verzorging en arbeidsparticipatie goed te kunnen vervullen. Al jarenlang werken Friese maatschappelijke organisaties (waaronder COC Friesland, Tûmba, Hoor Friesland, Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden, Protestantse Kerk Nederland, Stichting Friese Ouderenbonden, Solidair Friesland, VG Belangen, LFB en Zorgbelang Fryslân) met elkaar samen. Met elkaar vormen zij de sociale infrastructuur in Friesland.

 

Zonder deze sociale infrastructuur zijn informele zorg en meedoen in de maatschappij nogal fragmentarisch van karakter en niet duurzaam. De kennis en betrokkenheid van de vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en professionals van de maatschappelijke en belangenbehartigende organisaties in Friesland vormen de fundering onder deze sociale infrastructuur. Zij kunnen de gemeenten ondersteunen bij het uitvoeren van de taken op het gebied van welzijn, participatie, inkomen en zorg. Zij signaleren, verbinden en verrichten praktisch, uitvoerend werk en helpen daardoor mee aan de versterking van de eigen regie van burgers en hun netwerk, met name daar waar het kwetsbare burgers betreft.

 

Het uitgangspunt van de organisaties is het vergroten en faciliteren van het zelfoplossend vermogen van (kwetsbare)burgers en hun directe (sociale) omgeving. Alleen als het echt nodig is, moeten burgers (professioneel) worden ondersteund. Men moet een beroep kunnen doen op een vangnet. Het vangnet vormt het fundament van de samenleving en in dat fundament opereren deze maatschappelijke organisaties. De leefwereld van de burger staat centraal; zijn familie, vrienden en buurtgenoten denken met hem mee en ondersteunen hem. Visueel ziet het er als volgt uit:

 

De maatschappelijke organisaties faciliteren de tweede schil: het versterken van de leefwereld en het zo nodig samen besluiten wat te doen; hierna te noemen de sociale infrastructuur. Daarna komt de schil van de professionele hulp.

Audiologisch Centrum Pento

Pento is als zorgaanbieder een expert in horen, spreken en verstaan. Pento begeleidt, onderzoekt en adviseert mensen die problemen hebben op het gebied van taal, spraak en/of gehoor. Dat gebeurt vanuit verschillende locaties in Noord-, Oost- en Midden-Nederland. Pento biedt audiologische zorg en vroegbehandeling. Tevens is er op alle Pento-locaties een vestiging van de Hoorinfotheek aanwezig. Hier kunt u zich onafhankelijk laten informeren over hoorhulpmiddelen.

 

Mensen die complexe vragen hebben over taal, spraak en/of gehoor krijgen een helder antwoord en zo mogelijk een passende oplossing. Pento heeft deskundige medewerkers, levert uitgebreide diagnostiek en een breed pakket aan diensten. Van onderzoek en revalidatie tot vroegbehandeling. Waar nodig én mogelijk werkt Pento graag samen met andere ketenpartners.

 

Op het gebied van voorlichting en maatjes werkt Pento al jarenlang op zeer goede wijze samen met Hoor Friesland; wij zijn zelfs gevestigd in het pand van Pento Audiologisch Centrum Friesland, dus de lijntjes zijn kort.

Dovenzorg Oorizon

Voor slechthorende of dove ouderen is het af en toe lastig duidelijk te maken welke ondersteuning zij nodig hebben. Om wensen en behoeften kenbaar te maken, is er de dovenzorg van Oorizon in Friesland (onderdeel van de KwadrantGroep). Oorizon is namelijk gespecialiseerd in communicatie met slechthorenden en doven.

 

Het team bestaat uit gespecialiseerde medewerkers, van wie een aantal zelf slechthorend of doof is. Zij weten uit eigen ervaring hoe de dovenwereld er uitziet en helpen doven met aanpassingen in het dagelijks leven. Oorizon maakt de wereld van doven groter.

Diensten en ondersteuning

Een team van medewerkers in Friesland biedt individuele begeleiding, thuiszorg, verzorging, verpleging en organiseert activiteiten in ons dagactiviteitencentrum. Ook biedt men appartementen in Greunshiem, waar doven zorg van Oorizon kunnen ontvangen. Afhankelijk van de zorgwensen en zorgbehoeften zijn verschillende diensten inzetbaar.

Dovenzorg via Oorizon wordt, afhankelijk van de soort zorg, vergoed uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor zorg en dienstverlening van Oorizon heeft men een indicatie nodig.

Contact met Oorizon 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Oorizon, Team doven en slechthorenden

Wijkzorgcentrum Greunshiem
Tjotterstraat 16

8937 AS Leeuwarden
Tel: (058) 213 03 41
Teksttelefoon/fax: (058) 216 51 08
Mob: (06) 48 55 07 67

 

Oorizon levert zorg voor doven en slechthorenden in heel Friesland vanuit locaties in Leeuwarden en de gemeenten Leeuwarderadeel, Menameradiel en Harlingen.

 

Samenwerking Oorizon met Hoor Friesland en GGMD

Deze drie organisaties met expertise op het gebied van hoorproblematiek, hebben hun krachten gebundeld. Speciaal voor gemeenten en sociale wijkteams is er een flyer gemaakt met informatie over de activiteiten die Oorizon, Hoor Friesland en GGMD organiseren voor mensen met hoorproblemen.

Download de flyer ‘Experts bij hoorproblemen’

GGD Fryslân

Wonen en leven in een gezonde en veilige omgeving: dat is waar GGD Fryslân voor staat. GGD is de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten. Doel is te werken aan het bevorderen van de gezondheid van de Friese burger. De GGD wil echter ook gezondheidsproblemen voorkómen. De GGD richt zich onder andere op infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg en milieuadvies. Daarnaast informeert en adviseert de GGD gemeenten over de gezondheid van de Friese burger.

 

Hoor Friesland heeft al jarenlang een goed contact met de GGD. De samenwerking richt zich met name op preventie van gehoorschade.

Overige partners

Hoor Friesland werkt goed samen met veel landelijke en regionale instellingen:

  • Nationale Hoorstichting. Deze is landelijk een autoriteit op het gebied van het voorkomen van gehoorschade. Zij agenderen, geven voorlichting, doen onderzoek en ontwikkelen interventies. Ook maken ze wetenschappelijke kennis toegankelijk en bieden ze gevalideerde tools, zodat een ieder in Nederland een gezond gehoor kan behouden;
  • Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF). De verkeersveiligheid valt in Friesland onder de verantwoordelijkheid van dit orgaan. De missie van het ROF is het bevorderen van de verkeersveiligheid in Friesland. Het ROF is een onafhankelijk overlegplatform voor organisaties die zich in Friesland inzetten voor het verhogen van de verkeersveiligheid. Gedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie is voorzitter van het ROF;
  • Hof en Hiem. Een zorginstelling met diverse locaties in Zuidwest-Friesland. Deze instelling besteedt veel aandacht aan oor-en oogproblemen van haar bewoners;
  • Zorgbelang Fryslân. Dit is een vereniging van gehandicaptenorganisaties, patiëntenverenigingen en ouderenbonden. Als belangenorganisatie zet Zorgbelang zich in voor de belangen van alle inwoners van Friesland. Daarbij gaat het onder meer om de mensen die in het ziekenhuis komen, naar de huisarts gaan, een zorgverzekering afsluiten, cliënt van de Jeugdzorg zijn, thuiszorg krijgen, in een woonvorm voor gehandicapten wonen of andere vormen van zorg ontvangen. In Friesland zijn dat dagelijks tienduizenden mensen;
  • Dit staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. De GGMD begeleidt mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben, en hun naasten.

 

Nieuws

lees meer

Agenda

iets voor u

Cursussen

ons aanbod

Nieuwsbrief

schrijft  u in

Stel lettergrootte in
Contrast