Algemeen

Hoor Friesland (voorheen het Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden) is een belangenorganisatie. Wij willen dat het geluid van slechthorenden en doven in Friesland wordt gehoord. We zijn er voor iedereen met een hoorprobleem. In Friesland zijn er circa 200 doven en 60.000 slechthorenden (10 procent van de bevolking). Maar we zijn er natuurlijk ook voor hun familie, collega’s, vrienden en kennissen. Daarnaast zijn we een kenniscentrum waar iedereen terecht kan met vragen over hoorbeperkingen.

Ons logo heeft een scheur in de letters als teken van een verscheurde communicatie. Maar doven en slechthorenden zijn niet zielig en daarom willen we kracht uitstralen. In Hoor Friesland werken de NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) en FRIDO (Friese Doven) samen. Het centrum is gevestigd in het gebouw waar ook het Audiologisch Centrum Friesland is gevestigd, op het adres Schrans 35, 8932 NJ Leeuwarden.

Hoor Friesland ontving tot 2017 voor haar activiteiten subsidie van de Provincie Fryslân.

Geschiedenis

Stichting Hoor Friesland (eerst: Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden/FCDS) is in 2002 opgericht als samenwerkingsverband tussen FRIDO (Stichting Sociaal Cultureel Centrum van Doven in Friesland) en afdeling Friesland van de NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden). Deze samenwerking tussen doven en slechthorenden is uniek in Nederland en daar zijn we best trots op.

De gemeenschappelijke deler is natuurlijk de auditieve beperking, maar er zijn ook grote verschillen in beleving, cultuur en problematiek. Telkens weer is het de uitdaging om, rekening houdend met al deze verschillen, iedereen de ruimte en de mogelijkheid te geven om mee te kunnen doen, zodat wij samen naar buiten kunnen treden met de boodschap namens alle slechthorenden en doven: ‘Wij laten van ons horen en wij willen graag gehoord worden’.

Medewerkers

Op het bureau van Hoor Friesland zijn werkzaam:

 • Jeroen Dijkstra, directeur;
 • Lorette Dorreboom, beleidsmedewerker;
 • Albertsje Spliethoff, medewerker staf en ondersteuning.

Daarnaast heeft Hoor Friesland circa zeventig vrijwilligers, die zelf vaak ook een auditieve beperking hebben.

Vrijwilligers

Hoor Friesland houdt een netwerk van vrijwilligers in stand, dat zij voortdurend steunt, schoolt en betrekt binnen al haar activiteiten. Hoor Friesland hecht zeer veel waarde aan het vrijwilligerswerk. Sterker, in essentie zijn wij een vrijwilligersorganisatie met een klein professioneel team dat als een soort vliegwiel van activiteiten fungeert. De belangrijkste redenen om te werken met vrijwilligers zijn:

 • Vrijwilligerswerk is een aanvulling op professioneel werk en voorkomt dat bepaalde werkzaamheden onnodig worden geprofessionaliseerd;
 • Vrijwilligers vergroten de bekendheid en het imago van onze organisatie in de samenleving;
 • Vrijwilligers stellen ons in staat om beter in te spelen op de behoeften van de achterban: vrijwilligers maken de achterban herkenbaar.

 

Daarnaast wil Hoor Friesland vrijwilligers de mogelijkheid bieden deel te nemen aan de maatschappij door middel van:

 • Het aanbieden van sociale contacten;
 • Onderdeel te worden van een groep vrijwilligers;
 • Vrije tijd zinvol en met plezier door te brengen;
 • Een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van vrijwilligers.

Werkzaamheden voor vrijwilligers

De volgende werkzaamheden komen in aanmerking voor vrijwilligers:

 • Het geven van voorlichting;
 • Stukjes schrijven voor de ‘info.’;
 • Het uitvoeren van projecten van Hoor Friesland in opdracht van een projectleider;
 • Ondersteuning bieden bij lezingen;
 • Actief zijn binnen het maatjesproject.

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij de dienstverlening van Hoor Friesland. Vrijwilligers zijn niet weg te denken uit onze organisatie en geven ons kleur. Het werken met vrijwilligers vraagt ook een inspanning van een organisatie, een organisatie moet rekening houden met vrijwilligers. Deze vrijwillige medewerkers vragen een aparte benadering, soms toegespitst op het individu.

 

Er is behoefte aan duidelijke afspraken en eenduidige beleid. Een vrijwilligersbeleid biedt Hoor Friesland de mogelijkheid om het vrijwilligerswerk een nieuwe impuls te geven.Er zijn richtlijnen nodig over het wel of niet betalen van vergoedingen, de noodzaak van het werven van nieuwe vrijwilligers en ‘wat doen we als organisatie voor de vrijwilligers qua attenties?’

Wie stuurt ze aan?

Er is ook regelmatig behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Wie in de organisatie is verantwoordelijk voor de introductie, begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers?

 

Klik hier voor het vrijwilligersbeleid van Hoor Friesland.

 

Aanmelden als vrijwilliger.

 

Vacatures .

 

Declaratieformulier vrijwilligers. Voorschrift voor het invullen van het formulier met Acrobat Reader.

Onze kerntaken

Dove mensen, slechthorenden en mensen met een auditieve handicap hebben een grotere kans op een geïsoleerd bestaan in de samenleving. Communicatie vergt voor hen altijd een extra (fysieke en emotionele) inspanning. Zowel bij doven en slechthorenden als horenden zien we dat de natuurlijke neiging aanwezig is om de communicatie te vermijden of te minimaliseren tot het hoogstnoodzakelijke; temeer ook daar de samenleving volledig is ingericht op horenden. Daarom is de doelstelling van Hoor Friesland als volgt beschreven:

 

Bevorderen dat dove mensen, slechthorenden en mensen met een auditieve handicap in Friesland optimaal kunnen functioneren in en deelnemen aan de samenleving.

Hoor Friesland werkt op verschillende manieren aan deze doelstelling. Zij richt zich daarbij niet alleen op de samenleving, maar ook op de eigen doelgroep. Zij geeft de doelgroep de instrumenten en vaardigheden om de beïnvloeding van de samenleving zoveel mogelijk zelf ter hand te nemen. Projecten worden voor het merendeel, waar dit maar enigszins mogelijk is, uitgevoerd door de slechthorende of dove persoon zelf.

Hoor Friesland houdt een netwerk van vrijwilligers in stand dat zij voortdurend steunt, schoolt en betrekt binnen al haar activiteiten. De kerntaken van Hoor Friesland om onze doelstelling te realiseren zijn:

 • Wij onderzoeken voortdurend waar de samenleving de participatie van de doelgroep belemmert en onderneemt door middel van het uitvoeren van projecten actie (voorlichting, advies en scholing) om deze belemmeringen weg te nemen;
 • Wij bevorderen de acceptatie van de doelgroep binnen de samenleving;
 • Wij stimuleren en ondersteunen de doelgroep om actief deel te nemen aan de samenleving;
 • Wij bundelen de krachten van diverse organisaties die zich richten op de doelgroep teneinde:
  • Een evenwichtig en samenhangend aanbod te stimuleren;
  • Lacunes in de hulpverlening op te sporen;
  • Kennis en kracht te bundelen.

Sommige van deze taken worden projectmatig uitgevoerd. Een aantal taken is structureel ingebed binnen het werk van Hoor Friesland.

Openingstijden
Dinsdag 10.00 t/m 16.00 uur
Woensdag 10.00 t/m 16.00 uur
Donderdag 10.00 t/m 16.00 uur

Nieuws

lees meer

Agenda

iets voor u

Cursussen

ons aanbod

Nieuwsbrief

schrijft u in

Stel lettergrootte in
Contrast