Carbidschieten

Als je gehoor je lief is: Gebruik oordoppen of oorbeschermers bij het afschieten van vuurwerk en carbid!

Veel slechthorende mensen hebben, naast een verminderd gehoor, ook last van overgevoeligheid voor geluid. Voor hen kan het jaarlijkse vuurwerkfestijn tijdens oud en nieuw – met name de harde knallen die bij het carbidschieten worden geproduceerd – weer een flinke aanslag betekenen op hun gestel. Om hen de mogelijkheid te bieden een rustiger heenkomen te zoeken is Hoor Friesland een paar jaar geleden begonnen om de locaties in Fryslân in kaart te brengen waar met carbid wordt geschoten. Ieder jaar worden deze locaties weer opgevraagd bij de gemeenten en bijgewerkt, zodat iedereen op de website van Hoor Friesland precies kan zien waar op oudejaarsdag het meeste lawaai te verwachten is.

Locaties  carbidschieten Friesland 2016/2017
De lijst is bijgewerkt op 22 december 2016.
Zoekt u op de beginletter van de officiële plaatsnaam uit de postcodetabel.
Klikt u op de rode tekst voor een plattegrond.
De locatie van het carbidschieten wordt aangegeven met de RODE PIJL.

Achlum

In het weiland voor het dorpshuis

Akkrum

Op een weiland tegenover Polsleatwei 12a-b

Land ter hoogte van Jinshúzen 2

Aldeboarn

Op het weiland oostelijk van de IJsbaan

Alde Leie

Op het korfbalveld aan de Leister Feart

Aldtsjerk

Op weiland naast Eysingapaad

Weiland naast de loods aan de Wierewei 13

Ameland

Op het oude trainingsveld van v.v. Geel Wit aan het Vrijewilpad te Burum

Op een perceel aan de Oranjeweg te Hollum

Op de parkeerplaats aan de Jan Jacobsweg te Hollum

Anjum

Op het Sportveld

Appelscha

Op de Zandvlakte nabij de Bosberg

Arum

Tegenover jeugdhonk De Raat

Augustinusga

Op een weiland tegen over it Oast 8

Bakhuizen

Op het bedrijventerrein aan De Burde

Bakkeveen

Op een weiland aan de Mandewyk tegenover de Nijefeansterwei

Bantega

Weiland ergens aan de Bandsloot

Beetsterzwaag

Op het trainingsveld aan de Vlaslaan

Berltsum (Berlikum)

Gernierswei op de bietenopslag

Bitgum

Aan de Liuwesingel

Blesdijke

Op weiland halverwege de Lagebroekweg

Blessum

Perceel achter Mieddyk 2

Blije

Nabij Farrewei 24

Nabij Farebuorren 31

Boer

Op een veld aan de Dongjumerweg

Boksum

Ergens aan de Hylaerderpaed

Bolsward

Sportpark het Bolwerk

Boijl

In weiland bij onverhard pad bij Kerkepad 91

Bontebok

Op het feestterrein

Boornbergum

Schietplek kruising Annemoan/Ljippeblom , schietveld richting Nijewei/Trisken

Achter Boerestreek 6 , schietrichting A7

Bornwird(tussen 08:00 en 22:00)

Op het weiland achter Betterwird 7

Broeksterwâld

Weiland aan de Burgemeester Nautawei  tegen over De Draai

Buitenpost

Of bij industrieterrein Swadde aan rand dorp

Of terrein aan het West

Dit is nog niet bekend

Op weiland aan het Oost tegen over Dr. Wumkestrjitte

Burdaard

Jislumerdyk (thv oude korfbalveld)

Burgum

Op maisland achter de Einekroas

Op weiland ergens aan de Miensker

Weiland bij Zomerweg 68A

Damwâld

In weiland aan de Koarndyk 11

Achterwei achter winkelcentrum tegen de Haadwei

Weiland achter de woningen aan de Ds. Germswei

Fermaanjepaad 9

Dearsum

Op het sportveld

Deinum

Op het grasveld tegenover het sportveld

Delfstrahuizen

Op het parkeerterrein bij de voetbalvereniging

Dokkum (tussen 08:00 en 22:00)

Op het evenemententerrein naast de skatebaan aan de Harddraversdijk

Op het stuk land aan de Pier Prinslaan

Op de carpoolplaats aan de Murmerwoudsterweg/ Lauwersseewei

In het park ter hoogte van Wilgenlaan 44

Op het basketbalveld aan de Van Kleffenstraat/Hoedemakersweg

Dongjum

Achter Dorpsstraat 2

Doniaga

Nabij Wielwei 47

Donkerbroek

Op een veldje bij de vaart

Drachten

Op open groenstrook in Slingepark tussen skatebaan en Passchier Bollemanweg

Einde van de Nipkowlaan. schietrichting de Knobben

Drachstercompagnie

Op het oefenterrein van TFS aan de Smidwei

Weiland Pastoriewijk

Driezum

Perceel Van Sytzamawei 24

Foarwei trainingsveld voetbalvereniging VIOD in Driezum

Drogeham

Op weiland aan de Sânnen 22 A achter de Jacobstsjerke

Op weiland bij Skieppedrifte 5A

Dronryp

Bij het viaduct aan de Rijksstraatweg

De Falom

Hoek Mûnewei mei Hegewâl

De Hoeve

In weiland terrein aan de Kontermansweg 25

De Knipe

Aan de Meyerweg 32

De Westereen (Zwaagwesteinde)

Aan de Boppewei (Camping de Zilveren Maan)

Weiland naast Dwarsreed 1

Easterein

Aan de Hôfsleane

Eastermar

Op weiland naast de Robyntsjewei 1

Ee (tussen 08:00 en 22:00)

Op het sportterrein “De Streng” aan de Stienfeksterwei

Elahuizen

Op het speelveldje achter de Buorren

Engwierum (tussen 08:00 en 22:00)

Op het terrein aan de Dodingawei 5

Feanwâlden

Op een weiland aan de Finnen tegenover nummer 32

Op een weiland aan het Bûtefjild bij nummer 1a

Ten westen van de eendekooi aan het Feanhout

Feinsum

Bij de jachthaven het Spoordok achter Holdingawei 16

Ferwert

Nabij de sporthal

Folsgeare

Aan een betonpad in het verlengde van de Folsgeasterleane

Foudgum (tussen 08:00 en 22:00)

Op een stuk land grenzend aan de Mellemawei/de Terp

Franeker

Viaduct achter ijsbaan Franeker (noordkant)

Op het terrein van Voltastraat nummer 9

De Roede doodlopende weg, achter Empatec

Op een braakliggend terrein ten westen van  de Arumer Feart

Verlengde Van Andel Ripkestraat Schalsumerplan, bij de molen

Gaastmeer

Bij de keet

Garyp

Op de Stinsweg nabij fietspad van de pont

Gerkesklooster

Op weiland aan weg Sarabos

Goingarijp

Op een weiland buiten het dorp aan de Kleasterwei

Greonterp

Op een weiland bij Blauhusterleane 3

Grou

Op een terrein naast het Aquaverium.

Gytsjerk

Op weiland aan de Singel

Hallum

Op perceel aan de Doniaweg

Ljouwerterdyk 7

Perceel naast de Ljouwerterdyk 18

Hantum (tussen 08:00 en 22:00)

Op het perceel Stasjonswei 3

Op het parkeerterrein Yn’e Bedelte aan de Ternaarderwei

Hantumhuizen (tussen 08:00 en 22:00)

Op het terrein tegenover het perceel Kamphússtrjitte 13

Harich

Op weiland tegenover Westerein 19

Op het veldje voor hotel Welgelegen

Harlingen

Op het bedrijfsterrein Koningsweg 1a

Haskerdijken

Nabij kruising Rijksstraatweg – Spitsendijk

Haskerhorne

Op het voetbalveld

Heeg

Op weiland bij De Burd 2

Heerenveen

Op een grasveld aan de Gebroeders Hogerhuisweg

Op het parkeerterrein  VV Nieuweschoot aan de Ds. Kingweg

Op het grasveld tegen de boswal Alma Tademaweg/Het Palet

Op het evenemententerrein langs de Weinmakker

Binnenweg, voetbaldveld (naast 3C)

Perceel Het Meer 124

De Kuinder terrein van de oude ijsbaan De Volharding

Groenstrook ten zuiden Het Meer 32 t/m 36

Hemrik

Bij MFC De Bining

Herbaijum

Aan de Bosrand

Hijum

Op het kaatsveld

Hitzum

In het land bij Franekerweg 5

Holwerd (tussen 08:00 en 22:00)

Op het trainingsveld van voetbalvereniging Holwerd aan de Morgenzon

Hommerts

Op weiland bij Jeltewei 170

Houtigehage

Op weiland bij Folgersterloane 51

Hurdegaryp

Op weiland aan de Reidroas

Op weiland ten zuiden van de Fûgelweide

IJlst

Halverwege Zuidwesthoekweg

Ingelum

Op het sportveld aan de Folkert Klazingastrjitte

Joure
Perceel land tegenover Vegelinsweg 11

Jirnsum

Vanaf het parkeerterrein bij de zendmast

Jistrum

Weiland aan de Jisteboerewei

Katlijk

Op het weiland aan de W.A. Nijenhuisweg 11

Kimswerd

Op het voetbalveldje

Kollum

Op bedrijventerrein de Jumaheerd

Op een weiland aan de Van Limburg Stirumweg

Kollumerpomp

Op het weiland naast het  pad naar de molen

Kollumerzwaag

Aan de Boskreed

Kootstertille

Ergens op het industrieterrein Oastkern

Bij de Koaten 41

Kortehemmen

Op weiland achter Boerestreek 40

Koudum

Aan de Slaperdijk

Koufurderige

Bij bedrijventerrein Woudsend

Langezwaag

Bij De Boenders op het autocrossterrein

Langweer

Op de parkeerplaats bij de brandweerkazerne

Lemmer

Nabij Wielewei 2

Op weiland bij school de Arke

Op weiland aan het Verlaet

Bij sportveld van VV Lemmer bij Fregat 36

Lioessens (tussen 08:00 en 22:00)

Op het terrein achter Siniastraat 4A

Marrum

Aan het Oudhuisterwegje

Marsum

Bitgumerdyk op de spottersplek vliegbasis Leeuwarden

Menaam

Naast het hondentrainingsveld aan de Berltsumerdyk

Metslawier (tussen 08:00 en 22:00)

Op het sportveld/ evenemententerrein aan de Roptawei

Midlum

Op grasveld tussen Harlingerstraatweg en de Middelstein

Mildam

Aan de Schoterlandseweg

Minnertsga

Haitsmaleane nabij Minnertsga

Morra

Op het stuk land links naast het perceel Bûtenwei 3

Mûnein

Op weiland tegenover café it Mounehoekje

Munnekeburen 2011

Perceel bij Grindweg 99

Perceel achter Grindweg 115a

Nes Dongeradeel

Bij caravan ’t Hijspaleis tussen Nes en Paesens

Niawier (tussen 08:00 en 22:00)

Op het kaatsveld aan de Terpstrjitte 2

Nieuwe Bildtzijl

Op een veldje kruising Nieuwebildtdijk/Koedijk

Nieuwehorne

Terrein van de ijsbaan

Nijega

Tegenover Kommisjewei 73

Nijeholtpade

In weiland terrein aan de Kerkweg 7

Nijemirdum

Op het schelpenpad bij het land van Bekedam Hoitebuorren 12

Op weiland nabij Hoitebuorren 31

Maïsland nabij Nij Amerika 3

Nabij de Hege Bouwen 3

Land nabij Lycklamawei 16

Nijetrijne

Op het weiland aan de Pieter Stuyvesantweg tussen 126 en 134

Noardburgum

Weiland aan de Westersingel nabij bos

Oentsjerk

Noodparkeerterrein achter Stania State aan de Dr. Kijlstraweg

Oldeberkoop

Op weiland bij de Wolvegaasterweg

Oldetrijne

Op terrein achter Sonnegaweg 63a

Oosterbierum

Nabij Eilânswei

Oosternijkerk

Op de parkeerplaats naast het buurthuis bij de sportvelden

Oosterstreek

Op weiland naast Dwarsvaartweg 44

Oosterwolde

Op het sportveld De Griffioen

Oosterzee

Weiland achter Buren 40

Weiland nabij Buren 52

Weiland tussen Buren 25 en 27

Weiland bij Veendijk 2

Oostmahorn

Op de dijk

Opeinde

Swartfean 1 (prive)

Oppenhuizen (Top en Twel)

Op perceel tegenover Noardein 59

Oranjewoud

Op de ijsbaan Cissy van Marxveldtlaan

Oudehaske

Op het feestterrein (achter de sportvelden)

Nabij Lange Ekers 13

Oude Bildtzijl

Richting Oudebildtdijk 6

Oudega De Fryske Marren

Nabij Ige Galamawei 10

Oudega Smallingerland

Op weiland tegenover It West 64

Op weiland bij Dykfinne 4

Bij Arkepôlle 3

Oudega Súdwest-Fryslân

Op weiland bij Rigedy 23

Op weiland t.o. Jeugdhonk ’t blikje

Oudehorne

Nabij Schoterlandseweg 94

Oudemirdum

Op de oefenhoek van het sportveld

Oudeschoot

Terrein oude ijsbaan aan de Kuunder

Grasveld aan de Van Leeuwenhoekweg

Ouwsterhaule

Op een weiland langs de Heerenweg

Paesens Moddergat

Op het stuk land achter het perceel Eastein 23

Parrega

Weiland aan de Horstweg

Peins

Achter Zweinserweg 8

Poppenwier

Op weiland achter dorpshuis de Trilker

Raerd (tussen 08:00 en 22:00)

Op het weiland aan De Buorren/It Fintsje

Ravenswoud

Op het sportveld

Reduzum

Op weiland ten oosten van de Legedyk

Ried

Nabij Dongjumerweg 6 in het weiland

Rijs

bij Leitse Leane 10

Rinsumageast

Weiland bij De Kapelle 19

Weiland Galgeheech 9

Rohel

Nabij perceel Kerkweg 7

Rotsterhaule

Op weiland naast de Nieuweweg 24

Op weiland aan de Pôlle 7 achter winkel Roffel

Rottevalle

Perceel Foudenswei 24

Rottum (bij Heerenveen)

Aan de Binnendyk achter nummer 53

Aan de Sydtakke bij 5

Ryptsjerk

Op weiland achter Slachte 3

Scharnegoutum

Buiten het dorp

Scharsterbrug

Weiland tegenover bedrijf Fekken

Schiermonnikoog

Nabij de splitsing Heereweg – Reeweg

Nabij het Melle Grietjespad

Alleen ’s nachts aan de Willemshof

Schraard

Ergens aan de Wonserweg

Sexbierum

Bij  Hoarnestreek nummer 40

Ter hoogte van de oude spoorbrug of de ontsluiting (Leane)

Ergens bij de zeedijk en in het land tegenover Buorfinneleane

In weiland bij Latsmaleane 3

Sibrandabuorren

Op het weiland achter Dr. Beekhuisstrjitte

Sint Jacobiparochie

Aan het Spoorrondsy

Sint Nicolaasga

Op het terrein van de Oorsprong achter de voetbalvelden

Snikzwaag

Nabij Leeuwarderweg 18

Sondel

Weiland nabij Beuckenswijkstraat 13

Sonnega

Op weiland bij Sonnegaweg 63

Spanga

In weiland terrein Gracht 115

Stavoren

Aan de Meerweg

Ergens aan de Zuiderweg buiten de stad

Steggerda

Bij Buitenweg nummer 15

Stiens

Op het trapveldje aan de Griene Leane

Sumar

Op weiland achter Joute vd Meerwei 12+14

Op weiland naast Heerenweg 2

Op weiland achter Dorpshuis De Kamp

Surhuisterveen

Op een weiland in het verlengde van de Oplizzer

Surhuizum

Op weiland aan overzijde Vaart, ter hoogte van Miedwei 34 en 36

Op land tussen dorp en Uterwei

Suwâld

Op weiland naast Zuiderend 24

Swichum

Op een erf aan de Mosk

Terband

Aan de H.B. Jonkerweg

Terherne

Land ter hoogte van Koailân 6

Land ergens aan de Utbuorren

Land aan Ternhernsterdyk 4

Ter Idzard

Bij Hamersweg nummer 20

Terkaple

Op het sportterrein achter de tennisbaan

Ternaard (tussen 08:00 en 22:00)

Nabij het sportveld

Terschelling

Op het Groene Strand bij West-Terschelling

Op een weiland aan de Gastenweg bij Midsland

Camping staatsbosbeheer bij Lies

Tersoal

Op het sportveld

Tjerkgaast

Op veld voor het dorpshuis ’t Spantsje

Triemen

Op weiland bij de Dôlle 9

Twijzel 2011

Aan de Wetzebuorren

Twijzelerheide

Op het weiland bij het Pleinpaed

Agehoeke (weiland nabij kruising Ikewei/Wyldpaed)

Op weiland schuin tegen over Hiltsjemuoiswâlden 4

Tytsjerk

Grasveld naast de zendmast achter het parkeerterrein van de sporthal

Weiland aan de Buorren ten noorden van de kerk

Tzum

Tegenover Slotwei 1 te in het weiland

Op het oude sportveld

Op een weiland achter Franekerweg 30

Tzummarum

Op een weiland tussen Sytsemaleane en Bargereed

Op een weiland bij Bethaniëleane 2

Op een weiland bij Hoarnestreek 1

Vinkega

In weiland terrein Noordwolderweg 34

Vlieland

In de buurt van vuurtoren

Vrouwenparochie

Op een weiland bij Stienzer Hegedyk 76

Wâlterswâld

Weiland achter de Foarwei 72

Wânswert

Skettersdyk (nabij het gemaal)

Warten

Op het trainingsveld van het sportveld aan het Leechlân

Wergea

Op parkeerterrein van het sportveld

Westergeest

Vanaf de Bréwei

Westhoek

Op een weiland bij Oudebildtdijk 1174

Wierum

Bij het bushokje aan de Ternaarderwei aan de zeedijk

Wijckel

Op perceel weiland nabij Sânmar 9

Weiland nabij de Lijnbaen 30

Wijnjewoude

Op een weiland ergens aan de Opperbuorren

Winsum 2011

Op veldje bij De Omrin Greate Streek

Wolvega

Perceel De Meenthe 9

Wommels

Ergens parallel aan de Súdhoeke

Workum

Evenemententerrein Stedspolle

Woudsend

Op de ijsbaan

Zweins

Bij Hoofdweg 25

Beste carbid- en oudejaarsploegen van Fryslân,

Stuur ons de ontbrekende locaties in jullie dorp of stad via [email protected] Dan maken we samen de lijst compleet! Onze doelgroep heeft graag maximaal één locatie per kleine plaats.

Nieuws

lees meer

Agenda

iets voor u

Cursussen

ons aanbod

Nieuwsbrief

schrijft u in

Stel lettergrootte in
Contrast