Aanbod zorginstellingen

Steeds meer zorginstellingen voor ouderen en verpleeghuizen in Friesland beseffen dat het belangrijk is om structurele aandacht te schenken aan het oor- en of oogprobleem van de oudere bewoner. Tijdige signalering is van groot belang en kan voorkomen dat ouderen aan de kant komen te zitten en niet meer mee kunnen doen. Hoor Friesland zet zich al jaren in om dit bewustwordingsproces op gang te brengen: vaak met geringe kosten en middelen zijn er al aanzienlijke verbeteringen mogelijk. Hoor Friesland geeft onder andere voorlichting aan het personeel, en checkt bewoners op oren en ogen om zo de problematiek zichtbaar te maken. Klik hier voor een aanvraag of meer informatie.
Scholing voor medewerkers van (zorg)instellingen

Gebleken is dat er in veel zorg- en verpleeghuizen te weinig aandacht is voor zorgvragers met auditieve beperkingen. Uit onderzoek (Hoor Friesland, 2007) is gebleken dat het het verzorgend- en verplegend personeel ook veelal ontbreekt aan basiskennis en –vaardigheden aangaande slechthorendheid, de communicatiebeperking die dit met zich meebrengt en de hulpmiddelen die er zijn.

 

Het directe gevolg van het niet herkennen van de problematiek is dat ouderen, zij het onbedoeld, sneller in een sociaal isolement terecht kunnen komen. Goede informatievoorziening aan verplegend en verzorgend personeel is noodzakelijk. Het leren herkennen van de signalen en verschijnselen, de juiste benadering en het kunnen doorverwijzen zijn belangrijke voorwaarden om dit isolement te voorkomen. Beter gezegd: goed voorgelicht en geschoold personeel kan ertoe bijdragen dat ouderen met hoor- en/of oogproblematiek snel geholpen kunnen worden, zodat ze goed kunnen (blijven) participeren in de maatschappij. Hierdoor wordt het welbevinden van ouderen met een auditieve en/of visuele beperking bevorderd.

 

In 2011/2012 heeft Hoor Friesland samen met OTwee (belangenorganisatie voor doofblinden, die inmiddels is gefuseerd met GGMD) het project ‘Oog en oor voor ouderen in zorginstellingen’ uitgevoerd. Hierbij zijn advies en voorlichting gegeven en is uniek lesmateriaal ontwikkeld: ‘Als horen en zien je vergaan’ – Lesboek voor verplegenden en verzorgenden. GGMD verzorgt nu als professional verschillende trainingen en is hiervoor geaccrediteerd. Zie flyer

Training voor horenden door GGMD

Voor wie? De training ‘Omgaan met auditief beperkten’ (zie flyer) is een programma voor horenden die tijdens hun werk of op school contact hebben met auditief beperkten. Bijvoorbeeld:

  • Collega’s en leidinggevenden;
  • Personeelsfunctionarissen;
  • Hulpverleners in de gezondheidszorg en psychosociale hulpverlening;
  • Docenten en groepsbegeleiders.

 

N.B.: In samenwerking met de GGMD checkt Hoor Friesland de mate van zicht- en hoorverlies bij cliënten van een aantal Friese zorg- en verpleeginstellingen, teneinde het probleem in volle omvang zichtbaar te maken.

Checken bewoners zorginstellingen

Achtergrond

Er is onvoldoende zicht op de mate van zicht- en/of hoorverlies van cliënten van zorg- en verpleegtehuizen in Friesland en het effect hiervan op de (psychische) gezondheid van deze cliënten. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het het verzorgend- en verplegend personeel veelal ontbreekt aan basiskennis en -vaardigheden aangaande slechtziend- en slechthorendheid, de communicatiebeperking die dit met zich meebrengt en de hulpmiddelen die er zijn. Dit komt ook overeen met signalen die de GGMD en Hoor Friesland regelmatig krijgen van hun achterban dat er in zorginstellingen onvoldoende met hun beperking rekening gehouden wordt.

Het checken van bewoners van zorginstellingen op oren en ogen

Hoor Friesland toetst al enige jaren – in samenwerking met de GGMD – cliënten van een aantal Friese zorg- en verpleeginstellingen op de mate van zicht- en gehoorverlies, teneinde het probleem in volle omvang zichtbaar te maken. Vervolgens willen we eraan bijdragen dat het omgaan met zorgvragers met oog- en/of oorproblemen organisatorisch beter wordt ingebed in de zorg- en verpleeginstellingen, en dat het verwijzen naar of het inschakelen van professionals laagdrempelig wordt. Hoor Friesland heeft samen met de GGMD en het Friesland College lesmateriaal ontwikkeld voor Mbo-opleidingen in de Zorg. Lees meer bij ‘Scholing voor medewerkers van (zorg)instellingen’ op deze pagina.

Nieuws

lees meer

Agenda

iets voor u

Cursussen

ons aanbod

Nieuwsbrief

schrijft u in

Stel lettergrootte in
Contrast