Aanbod Hoor Friesland

Hoor Friesland is onderdeel van de sociale infrastructuur en kan de Friese gemeenten ondersteunen bij het uitvoeren van de taken op het gebied van welzijn, participatie en zorg. Wij signaleren, verbinden en verrichten praktisch, uitvoerend werk en helpen daardoor mee aan de versterking van de eigen regie van burgers en hun netwerk, met name daar waar het kwetsbare burgers betreft, zoals slechthorenden en doven.

 

We werken veel samen met andere maatschappelijke organisaties en ketenpartners. Hoor Friesland vervult in het netwerk voor slechthorenden en doven een centrale rol.

Voorlichting sociale wijkteams

Heeft u in uw gemeente een cliënt die slechthorend of doof is, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. We kunnen echter ook specifieke voorlichting verzorgen aan medewerkers van de wijkteams. Dit is maatwerk, afhankelijk van de expertise en ervaring die er al zijn met onze doelgroep.

 

Meer informatie?

Toegankelijkheid

VN-verdrag voor rechten van personen met een beperking 

Wat doet u als gemeente als het gaat om het VN-verdrag voor rechten van personen met een beperking?

Hoor Friesland wil uw gemeente hier verder graag bij van dienst zijn als het gaat om mensen met een hoorbeperking. Kijk voor meer informatie op de Zorgwijzer handicap en chronische ziekte.

Achtergrond

Globaal is een op de tien mensen in Nederland slechthorend of doof; een aantal dat mede op basis van de vergrijzing de komende jaren flink zal toenemen. De maatschappij is echter volledig op horenden ingesteld. Mede omdat men de beperkingen van slechthorende of dove mensen niet automatisch herkent. Communicatie vergt voor de slechthorende of dove altijd een extra (fysieke en emotionele) inspanning. We zien (zowel bij de horende als bij de slechthorende of dove) dat de natuurlijke neiging aanwezig is om communicatie te vermijden of te minimaliseren tot het hoogstnoodzakelijke.

Toegankelijkheid

Hoor Friesland heeft veel ervaring met toegankelijkheidsprojecten. Zo hebben we de toegankelijkheid van het Medisch Centrum Leeuwarden en de loketten van verschillende Friese gemeenten beoordeeld. Ook zijn een twintigtal Friese musea getoetst op hun toegankelijkheid. Zowel het MCL, de gemeenten als de musea waren zeer content met de aanbevelingen. Hoor Friesland heeft ook ondersteuning geboden bij de implementatie van de aanbevelingen.

Bijkomend, maar voor Hoor Friesland zeker niet minder belangrijk, is het gegeven dat dergelijke toegankelijkheidsprojecten grotendeels door vrijwilligers worden uitgevoerd. Hoor Friesland selecteert vooral projecten die de doelgroep helpen om zelf mee te werken aan de toegankelijkheid van de eigen omgeving, om zo de maatschappij te beïnvloeden dat zij goed kunnen deelnemen hieraan. De professionals van Hoor Friesland ontwikkelen eisen en checklijsten; zij verzorgen een training voor de vrijwilligers, die vervolgens met een checklijst in de hand het ziekenhuis bezoeken. De uitkomsten worden weer door Hoor Friesland geanalyseerd en van aanbevelingen voorzien. Een beproefde methode die zowel voor de vrijwilliger, Hoor Friesland en de onderzochte instelling heel goed werkt.

Meedoen met activiteiten van Welzijnsorganisaties en bijwonen bijeenkomsten

Veel slechthorenden kunnen niet meedoen aan lezingen, informatiebijeenkomsten of gezellige activiteiten bij hen in de buurt. Zodra er meerdere mensen door elkaar praten of als er achtergrondgeluiden zijn, wordt het moeilijk om nog te verstaan wat er wordt gezegd, ook al heeft men een hoortoestel. Een ringleiding is voor veel slechthorenden al een hele verbetering en met soms kleine middelen en inzet is er veel meer mogelijk, zoals verbetering van de akoestiek, het vormen van kleinere groepjes en het organiseren van activiteiten waarbij minder gepraat hoeft te worden. Hoor Friesland denkt graag met u mee en geeft advies.

 

Meer informatie?

Maatjesproject

Hoor Friesland koppelt vrijwilligers aan mensen uit onze doelgroep (slechthorenden en doven) die een maatje zoeken. We spannen ons in om zo goed mogelijk te bemiddelen tussen hulpvraag en hulpaanbod.
Binnen het maatjesproject heeft een vrijwilliger een-op-een-contact met een slechthorende of dove die wat hulp of aandacht kan gebruiken. Dergelijke trajecten kunnen kort of juist wat langer zijn. De hulp die een maatje biedt kan heel verschillend zijn: zo kun je met een lotgenoot boodschappen gaan doen of meegaan naar het museum. Het is altijd maatwerk.
Eigenlijk ontstaat door het maatjesproject op individueel niveau lotgenotencontact. Dit past ook heel goed bij de belangrijkste doelstelling van Hoor Friesland, namelijk bevorderen dat slechthorenden en doven in Friesland optimaal kunnen meedoen in de samenleving.

Wat kost onze bemiddeling?

Vanaf 1 januari 2017 worden er bemiddelingskosten in rekening gebracht, omdat we vanaf deze datum geen budgetsubsidie van de provincie meer ontvangen. Voorheen werd het maatjesproject vanuit deze subsidie gefinancierd.
De kosten voor de bemiddeling bedragen eenmalig € 250,-, ook als de vraag niet leidt tot een succesvolle match. Uiteraard zal Hoor Friesland zich tot het uiterste inspannen om een maatje te vinden. Los van de eenmalige kosten bedraagt de vergoeding € 50,- per kwartaal zolang het contact loopt.
Medewerkers van sociale wijkteams of gebiedsteams kunnen als zij een maatje zoeken voor een slechthorende of dove burger contact opnemen met Hoor Friesland.

Preventie

Hoor Friesland zet zich actief in ten behoeve van preventie van gehoorschade. We werken hierbij nauw samen met de GGD Fryslân (onderdeel Veiligheidsregio). Doel is het voorkomen van gehoorschade, met extra aandacht voor kinderen/jongeren, door uit te leggen wat het (belang van) gehoor is en hoe schade kan worden voorkomen.
In het kader van preventie van gehoorschade wordt informatie verleend over effecten van allerlei soorten lawaai (onder andere door muziek) aangevuld met informatie over de werking van het oor, gevaren en bescherming. Dit gebeurt momenteel door:

  • Het geven van gastlessen aan de bovenbouw van basisscholen;
  • Het geven van gastlessen en gastcolleges in het middelbaar en hoger onderwijs;
  • Het bezoeken van popconcerten;
  • Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten;
  • Het verstrekken van informatiemateriaal in het Informatiecentrum of via de website.

Hoor Friesland komt graag op school langs voor een interactieve gastles, maar we ontvangen ook regelmatig klassen in ons Hoor Educatie Centrum in Leeuwarden. In het Centrum hebben we onder andere een informatiezuil boordevol filmpjes en spelletjes over het gehoor. Kinderen kunnen er ook hun gehoor laten testen! Op verzoek kunnen we deze zuil meenemen naar een gastles op school.
Hoor Friesland heeft verschillende voorlichters. Sommigen van hen kunnen ‘gewoon’ horen, anderen zijn zelf slechthorend of doof. De dove voorlichters worden bijgestaan door een tolk Nederlandse Gebarentaal. De slechthorende voorlichters kunnen een schrijftolk gebruiken.

 

Meer informatie?

Overige producten Hoor Friesland

Hoor Friesland vervult een loketfunctie voor de gemeenten in Friesland. Deze loketfunctie kan als volgt worden samengevat:

  • Hoor Friesland biedt raad en advies op maat aan Friese gemeenten;
  • Als een gemeente te maken heeft met slechthorende of dove burgers kan advies worden ingewonnen bij Hoor Friesland;
  • Hoor Friesland onderhoudt goede contacten met alle Friese gemeenten;
  • Hoor fungeert als ‘spin in het web’ (als er iets is betreffende doof- en slechthorendheid, dan is direct contact met Hoor Friesland mogelijk);
  • Trainen van sociale teams in het herkennen van problematiek van slechthorenden en doven.

Alle aspecten van deze loketfunctie zijn even belangrijk. Zonder een goed contact met gemeenten kan geen raad en advies op maat gegeven worden, en weten gemeenten Hoor Friesland niet als ‘spin in het web’ te vinden. Juist de contacten met de gemeenten geven ook weer vorm aan het geven van raad en advies door Hoor Friesland.
Hoor Friesland verzorgt op verzoek voorlichting en trainingen met informatie over, en omgang met problemen van slechthorendheid en doofheid, aan scholen, bedrijven, gemeenten, maatschappelijke instellingen en groepen (zoals ouderenbonden, cliëntenraden enzovoort).
De voorlichting wordt verzorgd door vrijwilligers van Hoor Friesland die zelf doof of slechthorend zijn. Mede door de ervaringsdeskundigheid van de voorlichters blijkt de voorlichting een uitstekend middel om de verschillende doelgroepen te informeren over de wijze waarop de omgang met slechthorenden en doven verbeterd kan worden.
Het geven van voorlichting creëert bewustwording in de maatschappij (algemeen) en zorg- en hulpverlening (specifiek). Het uiteindelijke doel is het bevorderen van acceptatie van de doelgroep binnen de samenleving en de participatie van de doelgroep in de samenleving.

 

Meer informatie?

Nieuws

lees meer

Agenda

iets voor u

Cursussen

ons aanbod

Nieuwsbrief

schrijft  u in

Stel lettergrootte in
Contrast